ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
——
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
(ΙΚΥ)
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+ , σας απονέμει τη Διαπίστευση Erasmus με κωδικό 2020-1-EL01-KA120-ADU-094733 προκειμένου να έχετε απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Η Διαπίστευση απονέμεται μετά από αξιολόγηση της αίτησής σας.

Διάρκεια ισχύος

H Διαπίστευση Erasmus ισχύει από 1 Μαρτίου 2021 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2027.