Αξιολόγηση του Ετήσιου Επιμορφωτικού Προγράμματος “Κοινωνικό Πανεπιστήμιο”